Ledarskap och organisation 100P

Ledarskap och organisation, 100 poäng 

Centralt innehåll 

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. 

Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. 

Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.

Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. 

Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. 

Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. 

Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. 

 

Betygskriterier E/C/A - översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat

Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. 

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. 

Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. 

Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation

Eleven beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för översiktliga/utförliga/utförliga och nyanserade  resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. 

Eleven beskriver också översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.

Dessutom redogör eleven översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. 

Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för översiktliga/utförliga/utförliga och nyanserade  resonemang om dem.

Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet/säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Styrdokument

Skolverket för ämnets syfte, bedömning och innehåll.

Vem är ledaren i det här gänget? En svår fråga :-)