Mall för gymnasiearbetet

REFERENSSYSTEM

Hänvisning till källa i löpande textKällhänvisning Harvard

Referenser enligt Harvardmodellen,  Referenser Harvard 

 

Hänvisning med fotnot och upphöjd siffra (not) i texten, Referenser Oxford

Hur skriva referenser enligt Oxford, Källhänvisning Oxford

 

FÖRSLAG Nr 1 MALL GYMNASIEARBETE

Innehållsförteckning

Sammanfattning/Abstract

 1. Inledning

Här ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet för uppsatsen. Bakgrunden följs av en problemformulering där tre frågor ställs upp, därefter redogörs för uppsatsens syfta samt dess avgränsningar.

1.1 Bakgrund

1.2 Problemformulering

1.3 Syfte

1.4 Avgränsningar

 

2. Metod

Här beskrivs olika metoder som används, varför studien har valts att genomföras på det sätt som den är gjord.

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kvantitativ-metod

 

2.2 Datainsamling

2.3 Primärdata och sekundärdata

2.4 Validitet och reliabilitet

 

3 Teorier och modeller

Här redogörs för de teorier som används i denna uppsats.

3.1 Marknadsmix

3.1.1 Pris

3.1.2 Påverkan

3.1.3 Plats

3.1.4 Produkt

 

4 Empiri

I detta kapitel redovisas den empiri som har samlats in om det som har undersökts. 

Viktigt med klar och tydlig disposition för redovisning av resultat. Här presenterar du alltså  resultatet av din undersökning. Du redovisar vad dina källor säger i ämnet. Du beskriver, utan att analysera, de fakta du fått fram utifrån dina frågeställningar. Om du har diagram, tabeller eller liknande så ska de förklaras men du ska inte dra egna slutsatser eller resonera kring dem.

 

4.1 Företag X

4.1.1 Företagsfakta

4.1.2 Affärsidé

4.1.3 Finansiell information

4.1.4 Framtiden

 

4.2 Företag Y

4.2.1 Företagsfakta

4.2.2 Affärsidé

4.2.3 Finansiell information

4.2.4 Framtiden

 

4.3 Jämförelse

4.3.1 Pris

4.3.2 Påverkan

4.3.3 Plats

4.3.3 Produkt

 

5. Analys

Här analyseras empirin utifrån teorierna för att försöka besvara syftet och de frågor som ställdes upp i början av uppsatse.Börja analysera datan genom att använda det redan redovisade teoretiska ramverket. Återkom endast till redan behandlade i Teorier/teoretiska begrepp, det får inte förekomma någon ny teori eller några nya begrepp.

5.1 Marknadsmix

 

6. Slutsats

Här redovisas de slutsatser som kommit fram i analysen. 

Uttryck egna åsikter om de resultat som du har kommit fram till enligt "jag anser att..." "Min åsikt är..." "Jag tycker att..." följd av dina argument. Rekommendera fortsatta studier och undersökningar baserade på nya frågor som växt fram under undersökningsprocessen. Koppla din analys till problemformuleringen.

 

 7. Diskussion

Här förs en allmän diskussion kring det undersökta området och vad som kan hända i framtiden.

 

8. Källförteckning

8.1 Intervju

8.2 Tryckta källor

8.3 Tidskrifter

8.4 Webbsidor

  

Gymnasiearbeten exempel

Exempel från Skolverket för Gymnasiearbete ekonomi

 

Forskningsstrategier

https://forskningsstrategier.wordpress.com/

Urvalsmetoder

 

Så här görs ett gymnasiearbete

Skolverkets introduktionstext om gymnasiearbete

Skolverkets Webbinarium om Gymnasiearbetet

Tips på hur arbeta och planera med Gymnasiearbetet

Gymnasiearbete exempel Entreprenörskap 

 

Akademiska Uppsatser på Högskola - för inspiration

MARKNADSFÖRING

Marknadsanalys Mediamarkt

Hur lockas publiken till arenan? Jämförande av hockeylags marknadsföring. Teoretisk referensram Marknadsmix.  

 

HÅLLBARHET

CSR i praktiken. Teoretisk referensram CSR och Porter

Filippa K:s Hållbarhetsredovisning för 2015

ICA:s Hållbarhetsredovisning för 2016

 

GENUS

Feministisk teoriansat. Om anhöriganställningar.

Genusteori Hirdman. Om tonårstjejer och feminism. Se sid 15.

Kvinnor i Byggbranschen. Licentiatuppsats

Feministisk teori 

 

BITCOIN

Bitcoin and the future

Bitcoin och beskattning

Ett hållbart betalningsmedel (transaktionskostnader)

Den framtida betalningsmedlet (vad är kryptografi, kryptovaluta etc)

 

TIPS

1. Analysen kräver mycket tid!

2. Använd  TEORIN som ett verktyg  för att förklara ditt resultat och VARFÖR resultatet ser ut som det gör.

3. Tänk på att använda litet eget tyckande & MYCKET  TEORI

4. Besvara dina frågeställningar!

5. Om analysen blir kortfattat, tunn, tråkig… då kanske du behöver formulera om dina frågeställningar.