www.kursplaneringen.se

Länkar till filmer och andra hemsidor

I en gymnasielärares yrkesroll ingår också varumärkesbyggande och försäljning.

AFFÄRSIDÉ OCH SLOGAN

Generator för slogans

 

PHILIP KOTLER FÖRELÄSNING

En av världens mest berömda författare och föreläsare om Marknadsföring 58 minuter på engelska. Ger grunderna till Marknadsföring. Den ger en historisk bakgrund från ormen i paradiset och de gamla grekerna - retoriken - till dagens marknadsföring. Kotler lyfter också fram flera negativa perspektiv på marknadsföring. Men förstås också alla de möjligheter som marknadsföringen för med sig på både invidividuell och samhällelig nivå (found racing, museums, cultural institutions).

 

MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

Vad är Marknadsföring? Film 6min

Hemsida med olika Case. Skrolla ned till Marknadsföring och välj ämne/modell.

Webbstöd till Marknadsföring; teori, strategi och praktik. 

Sammanfattande powerpoint om Marknadsföringens grunder

 

MARKNADSSTRATEGIER FÖR MINDRE FÖRETAG

En föreläsning på 30 minuter som är en bra start inför arbetet med marknadsplanen.  

 

MARKNADSMIX

Intro Marknadsmix film 1 Marknadsföring och Marketing Mix (på engelska 5 min)

Film om Marknadsmixen på engelska. (19 min o 55 sek)

Product Mix exempel Apple föreläsning (9 minuter på engelska)

Promotional Mix föreläsning: Advertising, personal selling, sales promotion & PR (18 minuter på engelska)

Strategi för Prissättning föreläsning (20 minuter på engelska)

 

MARKNADSPLAN

Världens kortaste marknadsplan på 1A4 av Kenny Odell

Om marknadsplan på Expowera

Sammanfattande powerpoint om Marknadsplanens grunder

 

MARKETING - PRINCIPLES

4 Principles of marketing, Brian Tracy, 23 min

  

HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling och Svensk fågel

 

MARKNADSLAGAR

ICC:s regler på reklamombudsmannens - RO:s hemsida. Dessa regler är grundläggande för RO:s bedömning av diskriminerande reklam, såsom ICC:s artikel 4 som gäller socialt ansvar: Nationellt ursprung, religion, kön, ålder...

Lagtexterna i sin helhet finner du på notisium.se:

Marknadsföringslagen. Huvudbudskapet är att reklam ska följa god marknadsföringssed.

Konkurrenslagen. Konkurrenslagen har kommit till för att marknaden ska fungera på ett schysst sätt.

Distansavtalslagen. Lagen säger att säljaren är skyldig att informera köparen om ångerrätten.

Prisinformationslagen. Priser ska anges tydligt. Lagen övervakas av Konsumentverket.

Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen handlägger landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

The Black List. Vissa affärsmetoder är enligt direktivet ALLTID förbjudna i hela Europa. Dessa affärsmetoder anses med andra ord otillbörliga under alla omständigheter. Det krävs ingen bedömning från fall till fall enligt olika bestämmelser i direktivet.För att se till att näringsidkare, marknadsföringsansvariga och konsumenter inte ska behöva tvivla om vad som är förbjudet, har man upprättat svarta listan med 31 otillbörliga affärsmetoder (2019 04 10).

 

MARKNADSFÖRING OCH ETIK

Konsumentverket. Dess chef är Konsumentombudsmannen - KO. En statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. Sorterar under Finansdepartementet. Här finns också fin-fina lektionsplaneringar med lärarhandledning.

Reklamombudsmannen. RO är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

Reko Reklam har som mål att motverka könsdiskriminerande reklam i samhället och syftar bland annat till att uppmärksamma och skapa opinion kring ämnet könsdiskriminerande reklam. Målet är att ge människor ett verktyg för att kritiskt kunna granska reklam, men också att de anmälningar som kommer in ska bidra till att påverka reklammakare och producenter att inte använda sig av sexistisk eller stereotypiserande reklam. De för vidare anmälan till RO.

Nix är en organisation som drivs under SWEDMA och erbjuder tjänsten att spärra ditt telefonnummer så att företag inte får ringa upp dig. Det gäller enbart privatpersoner. 

 

MASLOW

Föreläsning om utökade Motivationstrappan (21 min)

 

REKLAM

Vem får synas i svensk reklam? Smala, vita kvinnor dominerar (5 min)

Hur skydda barn mot olämplig reklam? Enligt FN:s barnkonvention ska staten skydda barn från reklam. (10min)

 

SWOT-ANALYS

Filmad föreläsning om SWOT-analysen på engelska. 

Filmad föreläsning av SWOT-analys för MacDonalds.

 

VARUMÄRKEN

Film om varumärkets historia 4 min: Branding 

Film om företaget Marabou och några av dess olika varumärken.

Micco Grönhom om Varumärke, 46 min