www.kursplaneringen.se

Marknadsföring 100P - Innehåll och kunskapskrav

Ett sätt att synas på marknaden är att väcka uppmärksamhet.

Kursen innehåll - förenklad version

Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring 

Teorier inom området marknadsföring

Tendenser inom området marknadsföring

Marknadsanalys

Marknadsstrategier

Marknadsplanens innehåll

Marknadsföring av varor och tjänster  

Intern och extern marknadskommunikation 

Internationell marknadsföring

 

Kunskapskrav - förenklad version

Betyget E/C/A = översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat = ö/u/u&n

Eleven beskriver ö/u/u&n marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.

Eleven diskuterar ö/u/u&n sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.

Eleven beskriver ö/u/u&n villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.

Eleven redogör ö/u/u&n för innebörden av begrepp inom marknadsföring.

Vidare använder eleven ö/u/u&n marknadsföringstekniska metoder.

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven ö/u/u&n företagsekonomiska företeelser knutna till marknadsföring.

Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom marknadsföring.

Eleven samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.

Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.

Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger enkla argument för sina ståndpunkter.

Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet / säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Kursens innehåll och kunskapskrav - Utförlig version